Vedtægter

§ 1. Navn

Foreningens navn er: Caverion Personaleforening, Odense

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, som ikke kommer ind under faglige områder, samt styrke forholdet mellem de ansatte.

Foreningens aktiviteter falder inden for:

  1. Fester
  2. Sportsaktiviteter
  3. Gavekasse for foreningens medlemmer ved:

                 Runde fødselsdage: 30 år, 40 år, 50 år, 60 år

                 Ved jubilæer: 10 år, 20 år, 25 år, 40 år

                 Bryllup

                 Sølvbryllup

Pension/efterløn

Afsluttet elev- og lærlingeuddannelse

Gavernes værdi er fastsat til kr. 500,-

Tilføjelse: Det er op til det enkelte medlem selv at gøre opmærksom på ovenstående mærkedage og gælder fra 1 januar 2015.

Der skal være en jævn fordeling af aktiviteter hen over året.

 

§ 3. Struktur

Samtlige formænd for Caverions Personaleforeningerne udgør et Koordineringsudvalg.

Koordineringsudvalgets opgave er, i samarbejde med firmaets repræsentant, at drøfte forhold vedrørende foreningens drift og godkende kontingentet og eventuelle vedtægtsændringer.  

 

§ 4. Økonomi

Kontingent opkræves bagud hver måned over lønnen.

Forslag til kontingent fastsættes af koordineringsudvalget inden afholdelse

af generalforsamlinger i foreningerne, således at kontingentet kan vedtages af medlemmerne før endelig godkendelse i koordineringsudvalget.

Firmatilskud udbetales halvårligt forud i marts og september og kan

reguleres, såfremt medlemstallet ændrer sig væsentligt.

Eventuelt overskud / underskud overføres til næste år.

Foreningen må aldrig optage lån for at udøve sine aktiviteter.

 

§ 5. Regnskabsperiode

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 6. Medlemskab

Som stemmeberettigede medlemmer kan optages alle ansatte i Caverion A/S.

Elever og lærlinge kan være medlem af foreningen for halvt kontingent.

Pensionerede medarbejdere kan optages som medlem på lige fod med

ansatte, dog uden stemmeret.

Det er muligt at melde sig ind i en anden forening end den man gennem sin ansættelse naturligt tilhører, hvis man f.eks. er bosiddende tættere på en

anden Caverion Personaleforening.

Medlemskabet er bindende for minimum 1 år, men ophører automatisk ved fratrædelse / opsigelse i firmaet.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.

Medlemmer der handler i strid med foreningens vedtægter, eller som ved

deres optræden skader foreningens formål og renommé, kan ekskluderes af bestyrelsen. Det pågældende medlem kan appellere en eksklusion på den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

 

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Vedtægtsændringer samt fastsættelse af kontingent kan ikke vedtages endeligt på generalforsamlingen, men skal behandles i koordineringsudvalget, da disse ændringer automatisk vil berøre samtlige Caverion Personaleforeninger.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst 21 dages varsel ved meddelelse via mail system/post og opslagstavler.

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis ét tilstedeværende medlem kræver det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter samme retningslinier som for en ordinær generalforsamling, eller hvis mindst 20 % af medlemmerne skriftligt, med angivelse af årsag, begærer en sådan

 

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af en formand, en næstformand,

en kasserer, en sekretær, 1-5 menige bestyrelses medlemmer og 2

suppleanter. Alle vælges af generalforsamlingen for 2 år.

Såfremt de lokale forhold taler for det, kan bestyrelsen undtagelsesvis

bestå af kun 3 personer.

Bestyrelsen afgår efter tur.

-     Ulige år: 3-5 medlemmer og 1 suppleant (her i blandt formand og sekretær)

-     Lige år: 2-4 medlemmer og 1 suppleant (her i blandt næstformand og kasserer)

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til separate opgaver.

 

§ 9. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§ 10. Ophævelse

Foreningen kan ophæves ved en ekstraordinær generalforsamling. Ved foreningens ophør fordeles en eventuel formue til de øvrige Caverion Personaleforeninger. Såfremt der ikke eksisterer nogen Personaleforening i DK, overdrages en eventuel formue til velgørende formål efter bestyrelsens valg. 

                                                                                                         Personaleforeningen Caverion Odense