Sommerfest 2019

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Kategori: Uncategorised
Oprettet: tirsdag, 28. May 2019 Senest opdateret: torsdag, 5. September 2019 Publiceret: tirsdag, 28. May 2019
Skrevet af Bent Bryde Andersen

Desværre er sommerfesten AFLYST, pga. manglende tilmelding

Sommerfest

Næste arrangement i personaleforeningen er sommerfest. 

Datoen er foreløbig sat til d. 7. september 2019 og stedet er hos Janni.

 

 

Generalforsamling 2018

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Kategori: Uncategorised
Oprettet: onsdag, 24. April 2019 Senest opdateret: onsdag, 24. April 2019 Publiceret: onsdag, 24. April 2019
Skrevet af Bent Bryde Andersen

Herunder følger diverse dokumenter vedr. generalforsamlingen på Carslund 7. marts 2019 for året 2018

 

Dagsorden

Referat

Regnskab

Formandens beretning

 

Mvh Bent Bryde Andersen

Formand PFO.dk

 

regnskab 2017

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Kategori: Uncategorised
Oprettet: mandag, 4. February 2019 Senest opdateret: mandag, 4. February 2019 Publiceret: mandag, 4. February 2019
Skrevet af Bent Bryde Andersen

Her kan du se regnskabet for 2017

TRYK HER

Regnskab 2016

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Kategori: Uncategorised
Oprettet: fredag, 24. February 2017 Senest opdateret: fredag, 24. February 2017 Publiceret: fredag, 24. February 2017
Skrevet af Bent Bryde Andersen

Fremlæggelse af regnskab 2016.

Der har været stor aktivitet i PFO i 2016, der er brugt ca. kr. 15.000,- mere end der er kommet ind i indbetalinger og firma tilskud.

Der er søgt om firmatilskud i både 1. og 2. halvår, men der er kun modtaget beløb for 1. halvår.

Dette skal der følges op på , men ved fællestillidsmand, Brian Borup om der er en grund for den manglende betaling?

Ligeledes er der søgt om tilskud til julefrokost, men dette er heller ikke modtaget.!!

 

Der er nu indført MobilePay, hvilket har gjort det nemmere at få betalt til diverse arrangementer, MEN det er ikke alle der husker at få skrevet til hvilket arrangement der indbetales. Når så flere arrangementer har samme beløb bliver det ikke nemt.

Der skal følges op på om der kan laves en anden opsætning, så det bliver nemmere at se hvem der har betalt, men man skal dog altid huske at skrive til hvilket arrangement.

 

Kort gennemgang af aktiviteter:

Almindelige indbetalinger + firmatilskud 1. halvår:                                                   kr. 47.045,00

Faste udgifter: Generalforsamling Gebyrer, mobilepay, Telmore, hjemmeside            kr. -5.795,56

Øvrige udgifter: 5 Gavekort til udlodning, gaver til jubilæ. + fødselsdage                   kr. -7.674,90

Eventyrløb: Stor post i forhold til deltagere, lærlinge til oprydning mv.                       kr. -18.929,44

Ølbrygning: også en dyr post i forhold til antal og deltager betaling                           Kr. -10.783,00

Lerdue skydning: Få tilmeldte, men et godt arrangement                                          Kr. -6.160,85

Frøbjerg: Har dette en fortsat interesse, skal vi forsøge at få hele Caverion med        kr. -5.850,00

Rom smagning: Aflyst

Julefrokost: Også en stor post, men var det bedre i år, eller???                                Kr. -19.825,00

Inde fodboldstævne Årup: lærlinge deltog, ingen egenbetaling                                 Kr. -800,00

Bowling og Gocart: altid mange deltagere                                                               Kr. -7.051,00

Cirkusrevy 2017: 46 er tilmeldt, og dette arrangement tager lidt af ”kassen”             kr.  11.000,00

 

Der er en kassedifference på kr. 852,00 som ikke kan forklares, andet end at der et bilag der ikke er kommet med i regnskabet. Jeg håber at regnskabet kan godkendes trods dette.

Der skal samtidig opfordres til at alle husker at få betalt til de forskellige arrangementer der deltages i. Der er 2 der et tilmeldt til Cirkusrevy, men mangler at betale. Når man tilmeldes sker der ikke en automatisk betaling

Link til regnskabet for 2016 : TRYK HER

                                                                                                                                  

Jens Kjær

Log in

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
Kategori: Uncategorised
Oprettet: tirsdag, 3. March 2015 Senest opdateret: onsdag, 26. October 2016 Publiceret: tirsdag, 3. March 2015
Skrevet af Bent Bryde Andersen

 

Vedtægter

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Kategori: Uncategorised
Oprettet: onsdag, 25. February 2015 Senest opdateret: onsdag, 26. October 2016 Publiceret: onsdag, 25. February 2015
Skrevet af Bent Bryde Andersen

§ 1. Navn

Foreningens navn er: Caverion Personaleforening, Odense

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, som ikke kommer ind under faglige områder, samt styrke forholdet mellem de ansatte.

Foreningens aktiviteter falder inden for:

  1. Fester
  2. Sportsaktiviteter
  3. Gavekasse for foreningens medlemmer ved:

                 Runde fødselsdage: 30 år, 40 år, 50 år, 60 år

                 Ved jubilæer: 10 år, 20 år, 25 år, 40 år

                 Bryllup

                 Sølvbryllup

Pension/efterløn

Afsluttet elev- og lærlingeuddannelse

Gavernes værdi er fastsat til kr. 500,-

Tilføjelse: Det er op til det enkelte medlem selv at gøre opmærksom på ovenstående mærkedage og gælder fra 1 januar 2015.

Der skal være en jævn fordeling af aktiviteter hen over året.

 

§ 3. Struktur

Samtlige formænd for Caverions Personaleforeningerne udgør et Koordineringsudvalg.

Koordineringsudvalgets opgave er, i samarbejde med firmaets repræsentant, at drøfte forhold vedrørende foreningens drift og godkende kontingentet og eventuelle vedtægtsændringer.  

 

§ 4. Økonomi

Kontingent opkræves bagud hver måned over lønnen.

Forslag til kontingent fastsættes af koordineringsudvalget inden afholdelse

af generalforsamlinger i foreningerne, således at kontingentet kan vedtages af medlemmerne før endelig godkendelse i koordineringsudvalget.

Firmatilskud udbetales halvårligt forud i marts og september og kan

reguleres, såfremt medlemstallet ændrer sig væsentligt.

Eventuelt overskud / underskud overføres til næste år.

Foreningen må aldrig optage lån for at udøve sine aktiviteter.

 

§ 5. Regnskabsperiode

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 6. Medlemskab

Som stemmeberettigede medlemmer kan optages alle ansatte i Caverion A/S.

Elever og lærlinge kan være medlem af foreningen for halvt kontingent.

Pensionerede medarbejdere kan optages som medlem på lige fod med

ansatte, dog uden stemmeret.

Det er muligt at melde sig ind i en anden forening end den man gennem sin ansættelse naturligt tilhører, hvis man f.eks. er bosiddende tættere på en

anden Caverion Personaleforening.

Medlemskabet er bindende for minimum 1 år, men ophører automatisk ved fratrædelse / opsigelse i firmaet.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.

Medlemmer der handler i strid med foreningens vedtægter, eller som ved

deres optræden skader foreningens formål og renommé, kan ekskluderes af bestyrelsen. Det pågældende medlem kan appellere en eksklusion på den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

 

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Vedtægtsændringer samt fastsættelse af kontingent kan ikke vedtages endeligt på generalforsamlingen, men skal behandles i koordineringsudvalget, da disse ændringer automatisk vil berøre samtlige Caverion Personaleforeninger.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst 21 dages varsel ved meddelelse via mail system/post og opslagstavler.

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis ét tilstedeværende medlem kræver det.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter samme retningslinier som for en ordinær generalforsamling, eller hvis mindst 20 % af medlemmerne skriftligt, med angivelse af årsag, begærer en sådan

 

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv og består af en formand, en næstformand,

en kasserer, en sekretær, 1-5 menige bestyrelses medlemmer og 2

suppleanter. Alle vælges af generalforsamlingen for 2 år.

Såfremt de lokale forhold taler for det, kan bestyrelsen undtagelsesvis

bestå af kun 3 personer.

Bestyrelsen afgår efter tur.

-     Ulige år: 3-5 medlemmer og 1 suppleant (her i blandt formand og sekretær)

-     Lige år: 2-4 medlemmer og 1 suppleant (her i blandt næstformand og kasserer)

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til separate opgaver.

 

§ 9. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§ 10. Ophævelse

Foreningen kan ophæves ved en ekstraordinær generalforsamling. Ved foreningens ophør fordeles en eventuel formue til de øvrige Caverion Personaleforeninger. Såfremt der ikke eksisterer nogen Personaleforening i DK, overdrages en eventuel formue til velgørende formål efter bestyrelsens valg. 

                                                                                                         Personaleforeningen Caverion Odense